Hyundai

2014 Hyundai

Kilómetros: 31,000Motor: 2000 cm³

$14,200,000
Fiat 500

2012 Fiat 500

Kilómetros: 41,000Motor: 1200 cm³

$6,300,000